Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών

Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο, με στόχο τη βέλτιστη και άμεση φροντίδα των επειγόντων περιστατικών.

Από τις 23 Οκτωβρίου 2023 έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ και έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες κτιριακές αλλαγές και προσθήκες στους χώρους, για να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα λειτουργίας του.

Ο συνδυασμός άριστα εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων ιατρών και νοσηλευτών στην επείγουσα ιατρική και εξειδικευμένου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, δίνει στο Τμήμα τη δυνατότητα να προχωρά σε ταχεία αξιολόγηση και διαχείριση όλων των περιστατικών που προσέρχονται.

Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών

Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών, Διαθέτει:

Διαθέτει, Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, για την ολιγόωρη παραμονή ασθενών, προκειμένου να διεξαχθεί θεραπεία ή διερεύνηση μέχρις ότου ληφθεί απόφαση για εισαγωγή ή αποδέσμευση.

Βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων υγείας διεθνώς είναι η αντιμετώπιση των ιατρικών επειγόντων περιστατικών στον κατάλληλο χρόνο, τόπο και από το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου (ΤΑΕΠ), αποτελεί το τμήμα με την κατάλληλη υποδομή και την απαραίτητη οργάνωση και διοίκηση, για την παροχή υψηλού επιπέδου Επείγουσας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας, στην κοινότητα που εκδηλώνει την αντίστοιχη ανάγκη για οξεία ή επείγουσα νοσηλεία. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της προνοσοκομειακής και της ενδονοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών.

Η λειτουργική αποστολή ενός σύγχρονου ΤΑΕΠ περιλαμβάνει πρωτίστως την υποδοχή, την σταθεροποίηση, την θεραπευτική αντιμετώπιση και την έξοδο των ασθενών που προσέρχονται στο τμήμα και οι οποίοι είναι δυνατόν να παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία επείγουσων, αλλά και μη επείγουσων καταστάσεων.

Η έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών που είναι σε επείγουσα κατάσταση και η κατεύθυνσή τους προς τον κατάλληλο χώρο φροντίδας του ΤΑΕΠ, αποτελεί την λύδια λίθο για την αποτελεσματική παροχή επείγουσας φροντίδας και την βέλτιστη κατανομή των πόρων στο σύνολο των περιπτώσεων του τμήματος. Βασικό εργαλείο προς το σκοπό αυτό είναι η υιοθέτηση διαδικασιών Κατηγοριοποίησης Διαλογής των περιστατικών (Triage).

Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών συνεργάζεται με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.

Διαθέτει 3 πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα για την άμεση μεταφορά των ασθενών.

Στόχοι ΤΑΕΠ του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου

 • Η παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προνοσοκομειακής, ενδονοσοκομειακής & διανοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας
 • Η προτυποποίηση και η βελτίωση της ποιότητας της επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
 • Η μείωση της θνητότητας, νοσηρότητας, αναπηρίας και του πόνου που σχετίζονται με τον τραυματισμό και την αιφνίδια νόσο
 • Η οργάνωση διακομιδών των ασθενών σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εξειδικευμένης αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών (πολυτραυματίες, εγκαυματίες) στο συγκεκριμένο νοσοκομείο

ΔΙΑΛΟΓΗ - TRIAGE

Ο όρος «σύστημα διαλογής» (Triage System) αποτελεί μία ευρεία έννοια που περιλαμβάνει πέρα από την διαδικασία της διαλογής (Triage ή Triage Process) και ένα «σύστημα ταξινόμησης διαλογής» (Triage Classification System), βάσει του οποίου πραγματοποιείται η κατάταξη των ασθενών και περιλαμβάνει:

 • Την γρήγορη αναγνώριση των ασθενών με επείγοντα και απειλητικά για την ζωή τους προβλήματα υγείας
 • Την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση του κύριου ενοχλήματος που αναφέρει ο ασθενής καθώς και των σχετιζόμενων συμπτωμάτων.
 • Την λήψη ενός σύντομου ιστορικού.
 • Την φυσική εξέταση και μέτρηση των ζωτικών σημείων
 • Την ιεράρχηση των αναγκών των ασθενών
 • Την ρύθμιση της ροής των ασθενών στο ΤΑΕΠ
 • Τον καθορισμό του κατάλληλου χώρου που θα δεχθεί την φροντίδα ο ασθενής
 • Την αποστολή ασθενοφόρων.
 • Την ασφάλεια του χώρου και τη συνεργασία με τμήματα του ίδιου ιδρύματος ή με άλλους φορείς και ιδρύματα φροντίδας υγείας

Οι κλίμακες διαλογής χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της διαλογής με σκοπό τη βαθμολόγηση της οξύτητας του ασθενή και την κατανομή της φροντίδας κατά σειρά προτεραιότητας. Σύμφωνα με τον Αλγόριθμο Διαλογής ESI ( Emergency Severity Index), υπάρχουν 5 βαθμίδες προτεραιότητας για εξέταση, ανάλογα με τη βαρύτητα του κάθε περιστατικού. Κατά τη Διαλογή, τα περιστατικά Βαθμίδας 1 και 2 μεταφέρονται άμεσα εντός του εξεταστικού χώρου για άμεση αντιμετώπιση. Τα περιστατικά Βαθμίδας 3 και 4 ενημερώνονται ότι η κατάσταση τους δεν θεωρείται κατεπείγουσα, δεν κινδυνεύει η ζωή τους και πιθανώς θα έχουν κάποιου βαθμού αναμονή μέχρι την εξέταση τους.Τα περιστατικά Βαθμίδας 5, αποτελούν ΜΗ επείγοντα περιστατικά, ενημερώνονται ότι θα έχουν καθυστέρηση στην εξέταση και παροτρύνονται να αποταθούν στο Προσωπικό Ιατρό τους. Εάν επιμένουν να παραμείνουν στο ΤΑΕΠ, τότε ενημερώνονται ότι θα εξεταστούν με το πέρας όλων των άλλων περιστατικών προτεραιότητας και παραπέμπονται για εγγραφή.

Το ΤΑΕΠ του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου συνδυάζει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για μία αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία.

Στο ΤΑΕΠ του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως να είναι απειλητικά για τη ζωή.

 • Λιποθυμία, ξαφνική ζάλη, αδυναμία
 • Ξαφνική αίσθηση σύγχυσης
 • Ξαφνική αλλαγή στην όραση
 • Πόνος ή βάρος στο στήθος ή στην άνω κοιλιακή περιοχή
 • Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία)
 • Ξαφνική δυσκολία στην ομιλία ή στην κίνηση
 • Υπερδοσολογία φαρμάκων ή λήψη τοξικών ουσιών
 • Έντονο κοιλιακό άλγος
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Επιληπτικό επεισόδιο
 • Κακοποίηση ενηλίκων
 • Παιδοχειρουργικό
 • Παιδοορθοπαιδικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Τι συμβαίνει μόλις φθάσω στο ΤΑΕΠ του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου;   

 • Υποδοχή - Καταγραφή (Registration): Πρόκειται για την υποδοχή των ασθενών, την καταγραφή των στοιχείων τους και την παροχή πληροφοριών προς αυτούς και τους συγγενείς τους. Συγκεκριμένα εδώ καταγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή και δημιουργείται ή ανακτάται ο ιατρικός του φάκελος.

Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν σε πρώτη φάση είναι:

 • Ημέρα και ώρα άφιξης στο τμήμα
 • Ονοματεπώνυμο ασθενή
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Ημερομηνία γεννήσεως
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Πρόβλημα υγείας
 • Στοιχεία στενού συγγενή
 1. Η Διαλογή (Triage): Όλοι οι ασθενείς που προσέρχονται στο ΤΑΕΠ θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία της διαλογής, με στόχο την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, οι οποίες και καθορίζουν την προτεραιότητά τους για Ιατρική φροντίδα σύμφωνα πάντα με τη φύση και τη σοβαρότητα του τραύματος ή του νοσήματος.
 2. Παροχή Φροντίδας: Μετά την αξιολόγηση της κρισιμότητας της κατάστασης του ασθενή προσδιορίζεται η ώρα αναμονής του και κατευθύνεται προς εξέταση και παροχή φροντίδας στον ανάλογο τομέα του ΤΑΕΠ και από το ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό του.
 3. Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις (Laboratory Ordering): Η εξέταση, η θεραπεία, η συμβουλευτική και η διεξαγωγή των διαγνωστικών εξετάσεων μπορούν να γίνουν είτε ταυτόχρονα είτε σταδιακά, ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης του ασθενή.
 4. Διαδικασία Εξόδου (Discharge Process):Το τελευταίο βήμα της πορείας του ασθενή στο ΤΑΕΠ είναι η έξοδός του από αυτό. Εδώ αποφασίζεται βάσει κριτηρίων η έναρξη της διαδικασίας εξόδου.

Μετά την έξοδο του ασθενή από το ΤΑΕΠ, μπορεί να εισαχθεί σαν εσωτερικός ασθενής στο νοσοκομείο ή να μεταφερθεί σε άλλο, να παραπεμφθεί σε ιατρείο εξωτερικών ασθενών ή να φύγει με οδηγίες ή χωρίς περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Ιατροί ΤΑΕΠ

 1. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ - Ειδικός Γενικός Ιατρός Προϊστάμενος ΤΑΕΠ
 2. ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ειδικός Γενικός Ιατρός
 3. ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Ειδικός Γενικός Ιατρός
 4. ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Ειδικός Γενικός Ιατρός
 5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ειδικός Παθολόγος
 6. ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - Ειδικός Γενικός Ιατρός
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Ειδικός Παθολόγος
 8. ΖΑΡΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ιατρός ΤΑΕΠ
 9. ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ειδικός Γενικός Ιατρός
 10. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - Ιατρός ΤΑΕΠ
 11. VASILYEVA OLGA - Ιατρός ΤΑΕΠ
 12. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ - Ιατρός ΤΑΕΠ
 13. ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - Ιατρός ΤΑΕΠ