ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

11/04/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

 


Το ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
Δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών,  για την προμήθεια του είδους  «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01/2018.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή.
Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 14:00μ.μ της 30ης Απριλίου 2018  ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών του Νοσοκομείου.)


Για δείγματα και περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προμηθειών
Κ. Μαρία Θεοδώρου
Τηλέφωνο: 22469025
Email: purchasing@apollonion.com.cy

 

Find a Doctor

  • Search


May the lord bless you and take care of you. May the lord be kind and gracious to you.  May the lord look on you with favour and give you peace. Thank you, Christos Michaelides

To my doctor, the nurses and support staff at the Apollonion Hospital. Thank you for taking care of me through my operation, AGAIN!!! Ifigeneia Patsali